Vedtekter for Mokollen Barnehage

Vedtekter for Mokollen Barnehage AS

                                                                                                                                               (18.01.2024)      

Pgf. 1

Barnehagens navn er Mokollen Barnehage. Barnehagen er et aksjeselskap. Espen Erlandsen er aksjeinnehaver. Barnehagen er godkjent ut fra arealnormer som totalt tilsier 261,7 kvm. Vedtektsfestete normer for arealutnytting er 4.0 kvm for barn over 3 år, og 5.33 kvm for barn under 3 år.

 

Pgf. 2 Lovgrunnlag: Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) og de av kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

 

Pfg. 3 Politiattest

Den som skal tilsettes i barnehagen, må legge frem politiattest etter barnehagelovens § 30.

 

Pfg. 4 Barnehagens målsetting ( Barnehageloven §1, ny formålsparagraf))

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertreng. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Pgf. 5 Styringsorgan:  Samarbeidsutvalget og Foreldrerådet 

(§4 barnehageloven)

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. I Mokollen barnehage har det følgende sammensetting: 1 representant fra eieren, 1 representant valgt av barnehagens foreldreråd, 1 representant valgt blant og av de ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget velges i løpet av september/oktober.

Foreldrerådet er foreldre/ foresatte til alle barn. Barnehagens styrer innkaller foreldrerådet minst en gang hvert år innen september/oktober. Foreldrerådet foretar valg av foreldrerepresentant til barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Pgf. 6 Innhold
(§2 barnehageloven)

Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

Pgf.  7 Opptak av barn m.m.

Søknad om opptak skal være skriftlig på eget skjema/ internett. Opptaket er samordnet med Sandefjord kommune. Det kan både søkes opptak til hele og delte plasser. Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven §18 har første prioritet. Kommunen har ansvar at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

 

Opptaks kriteriene er ellers prioritert som følgende:

 

 1. Utvidelse av allerede tildelt plass.
 2. Hensyn til barnehagens gruppesammensetning. Kjønn – og aldersfordeling
 3. Søsken.
 4. Ansiennitet i forhold til venteliste.
 5. Loddtrekning foretas om flere søkere vurderes likt.

 

 • Det vil bli tilstrebet en jevnest mulig aldersspredning blant barna i gruppen. Styrer i barnehagen innstiller ut fra ovenfor nevnte kriterier. Opptaket avgjøres i samråd med eier. Den som er tildelt fast plass får beholde denne frem tilog med 14 august, det året barnet begynner på skolen.  

 

 • Nytt barnehageår starter 15. august. Det betales full august-betaling det året barnet begynner. Den går også til dekning av månedsbetalingen, primo august, før barnet begynner på skolen. Siste betaling det året barnet slutter blir derfor juni måned.

 

 • Starter barnet på et annet tidspunkt på året, betales denne halve måneden ved oppstart. Slutter barnet på et annet tidspunkt av året eller før skolestart, gjelder 3 måneders oppsigelsestid.

 

 • Opptak av barna foretas hele året. Hovedopptaket er på våren, og etter 1. august gjelder oppsigelsestid 3 måneder, hele måneder, skriftlig varsel.  

 

 • Dersom plassen sies opp med virkningsdato etter 1.april, må det betales for plassen ut barnehageåret.

 

OPPTAKSKRETS: Barnehagen tar imot barn som er bosatt i Sandefjord kommune og de omliggende nabokommunene på betingelse av gjeldende avtale om å gi tilskudd tilsvarende den kommunale støtten til plassen, som Sandefjord kommune ellers ville ha betalt.
PERMISJON: Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Slik permisjon må være av lenger varighet enn tre måneder. Skriftlig søknad sendes til styrer som har avgjørelsesmyndighet. Permisjon innvilges ikke før barnet har startet i barnehagen.

 

Pgf. 8 Åpningstider

 1. Barnehagen holdes åpen fem dager per uke, mandag til og med fredag, fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Hvis åpningstiden før kl. 7.30 brukes lite, ber vi om, i slike perioder, bestilling av frammøte kl. 7.00 på forhånd. Dette kan gjøres gjeldende for åpningstiden etter kl. 16.30 også, hvis den blir lite brukt.
  Ved behov har eier styringsrett til å be om bestilling av fremmøte før kl. 07.30 og bruk av tilbudet etter kl 16.30.
 2. Ferie: Barnehagen er stengt for barn i 3 uker om sommeren uke 27, 28 og 29. Det oppfordres til å gi melding om ferie, utover dette, og som skal benyttes f.o.m. 1. juni – 14. august til barnehagens styrer så tidlig som mulig og gjerne før 1. april hvert år. Dette av hensyn til personalets ferieavvikling.
 3. Den 4. ferieuka er i jula, barnehagen er stengt f.o.m. 24.12, t.o.m. 31.12 hvert år. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 4. Barnehagen har 7 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt. Foreldrene kan organisere pass av barn seg imellom. Andre planleggingsdager legges i størst mulig grad til «inneklemte dager» og dager i tilknytning til ferie, slik at ulempen blir minst mulig for familiene. Foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.
 5. Fridager for barna, utover pålagt ferie, og ferie 1. juni – 14. august:

Foreldrene gir beskjed i så god tid som mulig, og senest dagen før når barnet skal ha fri. Det er viktig med tidlig beskjed for at vi skal få til en ferieavvikling i personalet som blir gunstigst mulig for barna, spesielt i skolens høst og vinterferie, i påskeuka og inneklemte dager.

 

Pgf. 9 Økonomi

Foreldrebetaling betales forskuddsvis innen den 5 i hver måned. Det ytes foreldrebetaling for 11 måneder per år. Eier fastsetter foreldre betalingen i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling.

Dersom barnets adresse endres til annen kommune må foreldrebetalingen kompensere kommunens reduksjon av økonomisk støtte til barnehagen. Dette gjelder pt 1.8  eller 1.1 

Dersom forsørger ikke betaler for barnets opphold etter de satser som er fastsatt, og i rett tid, kan plassen sies opp med en ukes varsel.

 

Pgf.  10 Generelt

Den driftsform det legges opp til for Mokollen Barnehage, betinger et nært og godt samarbeid mellom barnas foresatte og barnehagens personale. Hver høst og hver vår vil det bli arrangert dugnad i Mokollen Barnehage hvor foresatte plikter å møte. De foresatte som ikke møter vil belastet med kr 500,- per familie.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg bestående av 2 personer i tillegg til foreldrerådets representant i samarbeidsutvalget.

Barn som har behov for det, bør i samarbeid med foresatte henvises til fagpersonell for nærmere undersøkelse, eventuelt behandling. Om et barn ikke makter å tilpasse seg barnehageoppholdet, har barnehageeier anledning til å si opp plassen.

Barnehagen tar ikke ansvar for barn på vei til og fra barnehagen. Foresatte bør selv hente og bringe barna.

Styret i barnehagen kan kreve ekstra betaling for levering/henting av barn utenfor oppholds-/åpningstidene. For tiden utgjør dette kr. 200.- pr. påbegynte ½ time.

Foreldrene har selv ansvar for hensiktsmessig klær og annet utstyr, som f.eks. vogn og sengetøy, og å holde det i orden slik at dette er i brukbar stand for barnet i oppholdstiden. Når barnet sover i vogn i barnehagen har foreldrene også ansvar for å ha sikkerhetsutstyr, som sele i vogna, slik at barnet sikres ved bruk av denne.

 

Pfg. 11 Måltider. Som hovedordning må barna selv ha med seg mat til de måltider som spises i barnehagen. Etter avtale med foreldreråd, kan barnehagen lage måltider mot et tillegg til foreldrebetalingen, hvis dette ikke er avtalt i avtalen om disponering av barnehageplass, som foreldrene har signert ved mottak av plass. Matpenger betales sammen med foreldrebetalingen hver måned. Dette er uavhengig av fravær for enkeltbarn i barnegruppene, da betalingen også dekker faste utgifter som f.eks. bestilling av middag, melk, brød, yoghurt og lønnet kjøkkenmedarbeider.

 

 

Pgf. 12 Taushetsplikt

Samarbeidsutvalget for barnehagen, ansatte, samt andre som får kjennskap til fortrolige opplysninger om barna eller deres foresatte har taushetsplikt etter de regler som fremgår av forvaltningsloven § 13 og § 13 a) til f).

 

Pgf. 13 Helseerklæring og sykdom

Før et barn begynner i barnehagen skal det fremlegges erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser ved den helsestasjon barnet sokner til, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på skjema godkjent av Helsedirektoratet.

Oppstår smittsomme sykdommer i hjemmet, må det straks meldes fra til barnehagen.
Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen og må tas ut under sykdomstiden.
For øvrig henvises det til retningslinjer utarbeidet av helseseksjonen i Sandefjord kommune.

Når barnet begynner i barnehagen etter sykdom, skal de foresatte avgi erklæring om at de anser barnet som friskt nok til å begynne i barnehagen igjen. Ved sykdom kan styreren avgjøre om barnet, midlertidig, ikke kan være i barnehagen. Ved alvorlig sykdom eller smittsom sykdom bør det tas kontakt med lege og/ eller en av Helserådets inspektører.

All medisinering er foreldrenes ansvar. Hvis personalet skal utføre medisinering i barnehagen krever det foreldrenes underskrift. Alle medisiner oppbevares innelåst.

 

Pgf. 14 Ansvar

Barnehagen kan ikke gjøres ansvarlig for skader som påføres barnet utenom barnehagens forsikringsavtale «Barneulykke, heltid», gjennom PBL og Gjensidige.

Barnehagen har ikke ansvaret for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettelig eller uaktsomt, jf. Lov om skadeerstatning §§1.1 og 1.2.

 

Pgf. 15 Internkontroll

Barnehagen følger forskrift FOR-1996-12-06-1127 om intern kontroll i virksomheter (internkontrollforskriften). Som verktøy for Intern Kontroll benytter vi PBLmentor, nettbasert HMS- system. Personvern ivaretas gjennom personvernopplysninger som foreldrene signerer.

 

 

Som foreldre i Mokollen Barnehage er vi klar over at barna oppholder seg, og leker, i et område uten gjerder.